Úvodní stránka » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Posedlost s.r.o.
cestovní agentura,
Plk. Rajmunda Prchaly 4460/11
708 00  Ostrava-Poruba
IČO: 27792439

1. Úvod

POSEDLOST, s.r.o., (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

Nabídka zájezdů je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem zájezdů. Veškeré údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době zadání na www. CA nezodpovídá za jejich případné následné změny. Všechna práva vyhrazena.

CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě. Slevy poskytované CA, stejně tak pořádají CK nejsou zpětně nárokovatelné a budou aplikovány jen na základě výzvy klienta.


Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK!


Zájezdem se podle občanského zákoníku v platném znění rozumí soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

a) ubytování,

b) dopravu,

c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Nicméně pro potřeby těchto podmínek, je výraz „zájezd“ používán i pro jednotlivé služby, které podle zákona zájezdem nejsou.

Zájezd od CA si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let

2. Objednávka

Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. CA nemá v minutě objednání zájezdu klientem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. Upozorňujeme, že u některých nabídek např. na poslední chvíli, tzn. tzv. „Last minute“, či dalších případech, nemusí být uvedeny kompletní informace, ty Vám upřesní náš pracovník. Cena "Dítě" je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK či zahraničních dodavatelů.

CA si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání zájezdů do databáze. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi klientovi.

 • a. Vyřízení objednávek Po přijetí nezávazné objednávky provede CA rezervaci zájezdu. To je možné v průběhu provozní doby CK i CA. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě, že to není možné, CA neprodleně kontaktuje klienta a dohodne další postup. Zájezdy je možno objednat přes www stránky CA, emailem nebo telefonicky.
 • b. Vznik smluvního vztahu (prodej zájezdů zastoupených cestovních kanceláří): Při úspěšné rezervaci u CK je klientovi dle předchozí dohody předán návrh smlouvy o zájezdu/objednávky služeb s potřebnými pokyny na vyplnění, její podpis a úhradu zájezdu a to buďe-mailem, osobně na pobočce CA nebo výjimečně i poštou. CA informuje klienta do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Klient musí v případě zájmu zaslat podepsanou CS vč. dokladu o provedené platbě výhradně do CA. Zaslání jinému subjektu (bez předchozího upozornění CA) může mít za následek propadnutí rezervace a nemožnost nákupu objednaných služeb. Storno podmínky - viz VOP pořádající CK. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro klienta závazné a CA není odpovědná za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu).

3. Platba

Za běžné zájezdy objednávané více, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí klient zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástup na zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny zájezdu. Zájezdy typu "last minute" a zájezdy objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí klient jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, případně po dohodě s CA přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem nebo v hotovosti přímo v CA. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, zájezdů atd. a poté budou klientovi předány jiné instrukce pro platbu než zde uvedené. Klient bere na vědomí, že po podpisu CS může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků. V takovém případě klient nemá však nárok na náhradu škody. Letecké společnosti si vzhledem k soustavnému zvyšování ceny leteckého benzinu na světových trzích vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Jejich navyšování se řídí VOP CK. Některé CK hradí tato navýšení ze svých prostředků, jiné vyžadují od klientů doplatit cenový rozdíl dodatečně před odletem. Podmínky stanovené CK je klient i CA povinna akceptovat. Za den uhrazení se považuje den připsání částky na účet CA.

Cestovní smlouva nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany CK a doručením objednavateli.

Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

- poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od klienta na účet CA hradí klient

- poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA

- poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (klient nebo CA)

- poplatky za vrácení přeplatku klientovi nese CA bez ohledu na příčinu

- při platbě kartou je účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem CA

Tyto podmínky neplatí, pokud klient platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme pouze výjimečně a poplatky hradí vždy klient.

4. Cestovní doklady

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Shengenském prostoru. Každý cestující je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit klient vždy sám ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícím nenese CA či CK žádnou odpovědnost. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na www stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země, včetně aktuální situace v destinaci. Upozorňujeme zejména na skutečnost, že objednávky provedené prostřednictvím www.travelon.cz jsou ihned závazné (viz výše), tudíž je potřeba si ještě před odesláním objednávky ověřit podmínky vstupu a vízové povinnosti ověřit předem ještě před odesláním objednávky. V případě, že klient odešle objednávku prostřednictvím těchto www stránek, a nebude mu následně umožněn vstup do země/na palubu letadla atd. z důvodu cestovního pasu s krátkou dobou platnosti, bez platného víza, na špatný cestovní doklad (typicky např. cestování na občanský průkaz mimo Shengenský prostor atd.) nese za toto plnou zodpovědnost klient a v takovém případě nebude možno klientovi vrátit zaplacené finanční prostředky, vyplatit náhradu škody atp. Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží klient od CA nebo příslušné CK. Doklady jsou odesílány obvykle cca 3-5 dní před odjezdem a nebo mohou být předány klientovi až přímo na letišti.

5. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera CK v destinaci (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace (nevyžádání) se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si klient nevybere jiný zájezd.

6. Storno

Klient je oprávněn stornovat objednaný zájezd, kde je pořadatelem jiný subjekt než CA a.s. následovně:

Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez stornopoplatků. Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky - podle storno podmínek dané CK. Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na e-mailovou adresu info@posedlost.cz v pracovní době pondělí - pátek 9:00-17:30 hod. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující čas doručení do CK, tudíž je třeba vzít v potaz, že CA může mít otevřeno i během víkendu a večerních hodin, ale nikoliv však kanceláře pořadatelské CK.

Pokud klient hradící část zájezdu tzv. poukázkami (např. Flexipass, Holidaypass,…) a tento zájezd stornuje, může mu být případná vratka vrácena v těchto poukázkách.

7. Odmítnutí klienta

CA si vyhrazuje právo odmítnout klienta zejména v následujících případech:

 • klient zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo
 • zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná, nebo
 • klient více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednané služby, nebo
 • klient ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.

8. Osobní údaje

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) poskytované klientem při využívání tohoto serveru a služeb CA, jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. CA si uvědomuje důvěrnost osobních údajů a prohlašuje, že s nimi bude nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. CA zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, případně do odvolání souhlasu daného klientem. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně dopisem zaslaným na sídlo CA nebo e-mailem na info@posedlost.cz odvolat. CA prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům CA. Pokud bude mít k osobním údajům klienta přístup jiný subjekt než CA, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech CA za účelem zlepšení jejich služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. cestovní pojištění). Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona. Podle zákona má klient kdykoli právo písemně požádat CA o sdělení informací o tom, jaké osobní údaje týkající se klienta CA zpracovává.

9. Černá listina leteckých společností

Nařízení ES č.2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy, ukládá cestovním agenturám povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce. Uvedený seznam dopravců ("Black List") naleznete na http://www.caa.cz/.

10. Reklamace

Případné reklamaci k zájezdu či službám doporučujeme řešit na místě pobytu s delegátem nebo recepcí ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny. Taktéž je pro vyřízení reklamace lepší nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce CK či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici klientovi non-stop telefonní linka pořádající CK. Pokud se klient rozhodne reklamovat až po ukončení čerpání služeb, je potřeba reklamaci zaslat do CA nejlépe písemně, popřípadě k ní navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné), atd. Vše doporučujeme zaslat na e-mail info@posedlost.cz nebo doporučeně na adresu sídla společnosti Posedlost s.r.o, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba. Posedlost s.r.o. je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za služby poskytované CK a také nevyřizuje tím pádem jejich jménem reklamace. Po obdržení reklamace je tato námi zaslána pořádající CK, která je povinna se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Případné námitky k odpovědi na reklamaci budou zaslány CK. Vyjádření CK k námitce nemusí být do 30 dnů od doručení. Vaši reklamaci můžete sdělit na jakékoliv naší pobočce i ústně, o tomto sdělení bude naším pracovníkem vypracován záznam, který poté zašleme pořádající CK. Tento je klient povinen podepsat. Podrobněji, viz Reklamační řád, který je součástí těchto VOP.

Reklamační řád

Společnost Posedlost s.r.o. (dále jen jako "CA") jakožto autorizovaný prodejce zájezdů řady renomovaných cestovních kanceláří vydává tímto tento reklamační řád pro uplatňování práv klientů z odpovědnosti za vady služeb cestovního ruchu (reklamace):

 • Článek 1 - odpovědnost CK

Za porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá CK, se kterou má klient uzavřenou cestovní smlouvu. CK odpovídá bez ohledu na to, zda závazky měly být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si klient objedná na místě u delegáta, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma, dárek zdarma, atp.

 • Článek 2 - právní úprava

Odpovědnost CK se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, občanským zákoníkem, zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

 • Článek 3 - lhůta pro podání reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u pořádající CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dnů od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud klient učiní reklamaci u CA. CA po obdržení reklamace tuto  bez zbytečného odkladu odešle či předá do pořádající CK k vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace bude klient vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s reklamačním řádem CK.

 • Článek 4 - způsoby reklamace

Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu dovolené). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno klienta, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán klientem a delegátem pořádající CK. V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu z dovolené u pořádající CK, nejlépe zasláním doporučenou poštou na adresu sídla CA, případně na adresu sídla pořádající CK. Reklamaci je také možné poslat doporučeně na adresu CA, nebo ji podat ústně do protokolu v kanceláři CA. O ústním podání reklamace bude sepsán s klientem reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno klienta, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán klientem a zástupcem CA, který jej bez zbytečného odkladu odešle či předá do pořádající CK k vyřízení.

 • Článek 5 - obsah reklamace

Pro snadnou identifikaci Vaší reklamace by tato měla obsahovat údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec. Identifikace spočívá v tom, že klient uvede:

 1. číslo smlouvy o zájezdu,
 2. datum jejího uzavření,
 3. s jakou CK byla cestovní smlouva uzavřena,
 4. popis vadně poskytnuté služby nebo údaj o tom, které služby nebyly poskytnuty vůbec,
 5. čeho se klient domáhá,
 6. bankovní spojení klienta, pokud žádá přiměřenou slevu z vadně poskytnuté služby,
 7. doporučujeme přiložit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený vlastníkem objektu, fotografiemi, atd., a podepsaný delegátem CK, pokud je reklamace uplatňována přímo na místě poskytovaných služeb.
 • Článek 6 - povinnosti klienta

Klient je povinen poskytovat při vyřizování reklamace součinnost, zejména doplňovat požadované skutečnosti, podávat informace a vysvětlení, předkládat doklady prokazující skutkový stav aj.

 • Článek 7 - lhůty pro vyřízení reklamace

V případě, že je reklamace uplatněna přímo u delegáta pořádající CK, pak je tento delegát oprávněn o reklamaci obvykle rozhodnout, zda požadavku klienta vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se klient s pořádající CK nedohodnou na lhůtě delší.

 • Článek 8 - reklamační řády

Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v reklamačních řádech každé CK, které mají přednost před tímto reklamačním řádem.

 • Článek 9 - účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 1.2014

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a toto vydání nahrazuje všechny jejich předchozí verze.